. Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
.

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được của chúng tôi trong những năm qua