. Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization). ISO 9001 thiết lập các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức, đảm bảo rằng tổ chức đáp ứng được các yêu cầu chất lượng và khách hàng.